تاریخ ایران چاپ کمبریج به زبان انگلیسی

تاریخ ایران چاپ کمبریج در هفت جلد و هشت بخش به زبان انگلیسی.

تاریخ ایران چاپ کمبریج

تاریخ ایران کمبریج

تاریخ ایران کمبریج، چاپ انتشارات دانشگاه کمبریج از کاملترین و معروفترین پژوهشهای تاریخ ایران به زبان انگلیسی است که تا کنون منتشر شده. دسترسی به این کتابها برای کسانی که در زمینه مطالعات تاریخی ایران فعالیت می کنند ضروری است.

کل مجموعه را می توانید از طریق پیوندهای زیر دریافت کنید:

 The Land of Iran, edited by William B. Fisher
The Median and Achaemenian Periods, edited by Ilya Gershevitch
The Seleucid, Parthian and Sasanian Periods, edited by Ehsan Yarshater, Part I
The Seleucid, Parthian and Sasanian Periods, edited by Ehsan Yarshater, Part II
From the Arab invasion to the Saljuqs, edited by Richard Nelson Frye
The Saljuq and Mongol Periods, edited by John Andrew Boyle
The Timurid and Safavid Periods, edited by Laurence Lockhart and Peter Jackson
From Nadir Shah to the Islamic Republic, edited by Peter Avery, Gavin R. G. Hambly, and Charles Peter Melville

.Please use the links above to download